Menu

Rozdzielnie stacyjne

Wstęp

Rozdzielnice wnętrzowe niskiego napięcia RNS przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej w stacjach transformatorowych w energetyce, w zakładach przemysłowych, oraz w innych obiektach.

Informacje ogólne

Rozdzielnica charakteryzuje się następującymi cechami:

 • możliwością wykonania do pracy z różnymi sieciami kablowymi nN typu TN-S, TN-C, TN-C-S, TT,
  układ TNC-standard
 • wyprowadzenia kabli odpływowych do dołu/od góry
 • możliwość pomiaru prądu w obwodach odpływowych po zastosowaniu rozłączników, bezpiecznikowych listwowych wyposażonych w przekładniki prądowe,
 • możliwości łatwej wymiany lub dobudowy rozłącznika bezpiecznikowego bez konieczności wyłączania rozdzielnicy (technologia PPN)
 • podłączania kabli odpływowych bez zaprasowywania końcówek kablowych-zaciski typu V,
 • modułowa konstrukcja umożliwiająca dobudowę dodatkowego członu odpływowego z rozłącznikami bezpiecznikowymi listwowymi
 • przedział do bezprzerwowego podłączenia agregatu prądotwórczego
 • rozłączniki główne, również w wykonaniu umożliwiającym otwarcie drzwi tyłko przy wyłączonym rozłączniku
 • łatwy dostęp do przedziału kablowego
Bezpieczeństwo obsługi i eksploatacji

Rozdzielnica spełnia wymagania bezpieczeństwa obsługi i eksploatacji między innymi poprzez:

 • Zastosowanie rozłączników głównych izolacyjnych:
  • zapewniających szybkie, bezpieczne załączanie i rozłączanie pod pełnym obciążeniem (napęd migowy)
  • możliwość wyposażenia rozdzielnicy w rozłączniki główne posiadające dźwignie napędu w wykonaniu umożliwiającym otwarcie drzwi tylko przy wyłączonym rozłączniku, oraz dostosowane do założenia blokady (kłódki) w pozycji rozłączony.
 • Zastosowanie rozłączników bezpiecznikowych listwowych, które konstrukcyjnie mają zapewnioną bezpieczną wymianę wkładek bezpiecznikowych i możliwość blokowania pokrywy kłódką

Rozdzielnica w wersji podstawowej badana metodami akredytowanymi, przez jednostki akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji (PCA): INSTYTUCIE ENERGETYKI oraz BBJ SEP oddz. Lublin.

Rozdzielnica posiada CERTYFIKAT ZGODNOŚCI wydany przez INSTYTUT ENEGETYKI (akredytacja PCA w zakresie certyfikacji wyrobów).

Wizualizacja produktu

2

Budowa i wyposażenie elektryczne

Rozdzielnica zbudowana jest z następujących zasadniczych przedziałów:

1. Przedziału zasilającego w którym można zastosować następujące aparaty:

 • rozłącznikOT1250/1600 lub
 • SIRCO1250A/1600A lub
 • wyłącznik/ rozłącznik kompaktowy/powietrzny1250A/1600A.

(spełniające wymagania Standardów technicznych Zakładów Dystrybucji Energii-w tym kategorii palności Vo dla elementów konstrukcyjno- izolacyjnych)
Przedział zasilający (zasilanie od transformatora) jest przystosowany do zasilania kablami (typ kabla, ilość żył kablowych na fazę, oraz przekrój wg wymagań Wytycznych, oraz Standardu Technicznego Zakładu Dystrybucji Energii).

2. Przedziału agregatu, który jest wyposażony w dwa pola z rozłącznikami bezpiecznikowymi listwowymi 910 A wieikość „3" w celu bezprzerwowego podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego z pełną synchronizacją, (rozłączniki spełniają wymagania Standardów technicznych Zakładów Dystrybucji Energii-w tym kategorii palności Vo dla elementów konstrukcyjno- izolacyjnych).
Rozłączniki te są dostostosowane do wkładek topikowych gTr 630 l<VA, (dla mniejszych mocy transformatorów, wkładki są dobierane przez służby Zakładu Dystrybucji Energii podczas podłączania agregatu do pracy). Na żądanie przedział ten może być wyposażany w rozłączniki listwowe wielkości „3" ze zworami montowanymi fabrycznie.
Skrajny rozłącz nik bezpieczni kawy Iistwowy 91oA jest zasilany sprzed rozłącz nika głównego i pozostaje pod napięciem bez względu na stan pracy rozłącznika głównego.

3. Przedziału przekładników prądowych-w przedziale tym montowane są przekładniki prądowe zgodnie z wymaganiami odpowiedniego Standardu Technicznego Zakładu dystrybucji Energii.

4. Przedziału odpływowego, w którym mogą być opcjonalnie montowane następujące rozłączniki bezpiecznikowe listwowe (spełniające wymagania Standardów technicznych Zakładów Dystrybucji Energii-w tym kategorii palności Vo dla elementów konstrukcyjno- izolac yjnych):

 • ZLBM wielkości oo -:-3- prod. ABB,
 • ZHBM wielkości oo -:-3 (przystosowane do montażu przekładników prądowych)- prod. ABB,
 • NSL E3 wielkości oo -:-3 prod. EFEN (również w wersji z zamontowanymi przekładnikami)
 • SL wielkości oo -:-3 prod. JEAN MUELLER (również w wersji z zamontowanymi przekładnikami),

W miejsce rozłącznika listwowego wielkości „1" -:- „3" można zabudować dwa rozłączniki wielkości „oo " również z przekładnikami.

Wszystkie wyżej wymienione rozłączniki bezpiecznikowe listwowe występują również w wersjach z elektronicznym modułem kontroli stanu wkładek bezpieczniko wych.
Przedział odpływowy wykonywany jest o wysokości dostosowanej do rozwiązania konstrukcyjnego zamocowania tego modułu, z uwagi na to, że niektóre rozwiązania mają ten moduł montowany nie na pokrywie, lecz u góry rozłącznika bezpiecznikowego li st wowego.

5. Przedziału potrzeb własnych stacji-wyposażonego zgodnie z wymaganiami odpowiedniego Standardu Technicznego Zakładu Dystrybucji Energii

6. Przedziału pomiarowego wyposażonego zgodnie z wymaganiami odpowiedniego Zakładu Dystrybucji Ene rgetyki, lub zamawiającego (opcja).

7. Innego przedziału wg wymagań zamawiającego.

roz-stacyjne-3

Dane Techniczne

PODSTAWOWE DANE

Napięcie znamionowe izolacji [Ui] 1000V
Napięcie znamionowe łączeniowe [Ue] 400V/230 V
Częstotliwość znamionowa [fn] 50 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (1,2/soµs) [Uimp] 8 kV
Prąd znamionowy obwodu głównego zestawu [lnA] 1250A
Prąd znamionowy pola zasilającego 1250A
Prąd znamionowy pola agregatu 910A
Prąd znamionowy obwodów odpływowych [Inc] do 630A
160A, 250 A, 400A, 630 A.
Współczynnik jednoczesności RDF:
 • -dla 4-5 pól odpływowych
 • -dla 6-9 pól odpływowych
 • -dla10-12 pól odpływowych
 • 0,8
 • 0,7
 • 0,6
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [lew] szyn głównych 2skA(1s)
Prąd szczytowy wytrzymywany [lpk] szyn głównych 52,s kA
Prąd znamionowy zwarciowy umowny [1cc] obwodu ochronnego 15 kA
Odporność na korozję (narażenie A) Próba Db (wilgotne gorąco)
Próba Ka (mgła solna)
Odporność na nadmierne gorąco i ogień:
-elementy przeznaczone do utrzymywania części przewodzących prąd
-inne elementy
9600C
6500C
Weryfikacja minimalnej kategorii palności Kategoria HB40, kryterium a)
(wymagana przez normę PN-EN 61439-5: 2015-02/AC1:2016-02. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych).
Stopień ochrony przed udarami mechanicznymi
(PN-EN 61439-1 :2011)
IK10
Wytrzymałość na uderzenia ( w temperaturach +400C... ...-250C)(PN-EN 61439-5:2015-02/AC1: 2016-02 20J
Stopień ochrony obudowy IP2X.
Wykonanie wnętrzowe

KONSTRUKCJA ROZDZIELNICY

Szkielet rozdzielnicy Modułowy skręcany (umożliwiający łatwą rozbudowę rozdzielnicy na obiekcie) z profili wykonanych ze stali elektrogalwanizowanej malowanej proszkowo lub konstrukcja z blachy stalowej w powłoce alucynkowej malowanej proszkowo.
Osłony rozdzielnicy ( drzwi/pokrywy) wykonane z blachy stalowej w malowanej proszkowo lub z blachy stalowej w powłoce alucynkowej malowanej proszkowo.
Płyty montażowe Wykonane z blachy stalowej w powłoce alucynkowej.
Maskownice wykonywane z tworzywa sztucznego ( kategoria palności Vo) lub wg wymagań zamawiającego, np.; z blachy stalowej w powłoce alucynkowej malowanej proszkowo.
Malowanie technologia prosz kowa: farba proszkowa dla warunków wnętrzowych epoksydowo­ poliestrowa. Standardowy kolor RAL 7035. Inny kolor-do uzgodnienia.
 
Schemat i wymiary

Schemat przykładowy podstawowej wersji rozdzielnicy (np. zastosowania przemysłowe) jest pokazany na rys. nr 1, a przykładowa elewacja i określenie wymiarów na rys. nr 2.

Schemat przykładowy wersji dla wymagań Zakładów Dystrybucji Energii z przedziałem agregatowym 910 A dla bezprzerwowego podłączenia agregatu prądotwórczego z pełną synchronizacją, jest pokazany na rys. nr 3, a przykładowa elewacja i określanie wymiarów.

Rozdzielnica jest konstrukcyjnie przygotowana do dodania w przyszłości do przedziału odpływowego dodatkowego przedziału odpływowego.

Rozdzielnica może być wykonywana w odbiciu lustrzanym (dopasowanym do wymaganego usytuowania przedziału zasilającego w danej stacji transformatorowej).

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Rozdzielnica spełnia wymagania dotyczące norm:

 • PN-EN 61439-1: 2011. Rozdzielnice i sterownice ni skonapięcio we. Część 1: Postanowienia ogólne.
 • PN-EN 61439-2: 2011. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Rozdziel nice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej.
 • PN-EN 61439-5: 2015-02/AC1:2016-02 . Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych.
 • PN-EN 60695-11-10:2014-02. Badanie zagrożenia ogniowego-Część 11-10: Płomienie probiercze-Metody badania płomieniem probierczym so W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki.
 • PN-EN 60695-2-11:2015-02-Część 2-11: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu
  -Metoda badania rozżarzonym drutem palności wyrobów gotowych (GWEPT).
 • PN-EN 60529: 2003. Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
 • PN-EN 62262: 2003. Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK).
Przykładowe rozwiązania - Przykład 1 Schemat

4-kadr

Przykładowe rozwiązania - Przykład 1 Elewacja

Rozdzielnia stacyjna - bez pola pomiarowego, potrzeb własnych i agregatu

5

Przykładowe rozwiązania - Przykład 2 Schemat
 
6
Przykładowe rozwiązania - Przykład 2 Elewacja

Rozdzielnia stacyjnawraz z polem agregatu, polem potrzeb włąsnych i tablicą pomiarową

7

Przykładowe rozwiązania - Przykład 3 Elewacja

Rozdzielnia stacyjna wraz z polem agregatu i tablicą pomiarową

8