Menu

Automatyka SZR

SZR Układy Samoczynnego Załączania Rezerwy produkcji na sterownikach PLC są przeznaczone dla zapewnienia ciągłego zasilania w energię elektryczną obiektów dla których dopuszczalne są przerwy zasilania trwające od kilkudziesięciu milisekund do kilkudziesięciu sekund . Zastosowanie sterowników PLC w tych układach jest obecnie standardem , dla dużych rozdzielni elektrycznych produkowanych przez nowoczesne firmy na świecie.

Układy SZR naszej produkcji oparte na specjalizowanych sterownikach PLC mogą być stosowane w systemach zasilania zawierających 2 lub więcej wyłączników . Układy takie mogą być również poddane wizualzacji. Przy pomocy programu wizualizacyjnego sterownik informuje o istniejącym stanie wyłączników, obecności zasilań, zaistniałych awariach, oraz ostatnich przełączeniach. Informacje te mogą być gromadzone i w każdej chwili może być odczytana przy pomocy komputera stacjonarnego, panelu operatorskiego lub zdalnie poprzez połączenie modemowe cała historia zachowań poszczególnych wyłączników i układu. Układy SZR na sterownikach PLC zapewniają prawidłowe przełączenie, w sytuacji awarii torów wyłączników głównych, wyłączników manewrowych oraz załączanie i wyłączanie agregatu prądotwórczego w kilku typach pracy automatycznej.

Pojęcie awaria toru obejmuje:

 • zanik napięcia
 • wysunięcie wyłącznika (w przypadku zastosowania wyłącznika w wersji wysuwnej)
 • wyłączenie wyłącznika z powodu zwarcia i przeciążenia
 • ręczne wyłączenie wyłącznika w trybie pracy automatycznej

W trybie pracy automatycznej układ SZR może pracować z rezerwą jawną lub ukrytą. W przypadku pracy z rezerwą jawną jest możliwe programowo ustalenie priorytetu zasilania z sieci 1 lub 2 w sytuacji gdy istnieją dwa zasilania z sieci ZE. Sterowanie automatyczne z wyborem sieci priorytetowej zapewnia zasilanie tylko z tej sieci lub w przypadku jej braku z agregatu prądotwórczego.

W układzie sterowania realizowane są następujące opóźnienia nastawiane:

 • opóźnienie czasu załączania wyłączników liczone od czasu awarii jednego z torów - zapobiega ( o ile jest wybrane ) , zbędnym przełączeniom układu w sytuacji chwilowych zaników napięcia trwających krócej od nastawionych czasów opóźnień.
 • opóźnienie czasu załączania wyłączników głównych po powrocie napięcia liczone od czasu powrotu napięcia - ustawiane jest przez operatora za pomocą zewnętrznych przekaźników czasowych , może osiągać wartości kilkudziesięciu sekund i ma zapobiec zbędnym przełączeniom układu aż do momentu osiągnięcia stabilnych parametrów zasilania.
 • opóźnienie załączania wyłącznika zasilania awaryjnego a po sygnale na załączenie generatora ( ustawione programowo ) , umożliwia wykonanie kilku prób rozruchu agregatu w przypadku trudności z jego uruchomieniem.

Czas ten jest indywidualne dobierany dla danego typu agregatu prądotwórczego. Wystąpienie awarii w torze danego wyłącznika powoduje ,że sterownik zablokuje wyłącznik i przełączy układ zapewniając dalej ciągłość zasilania z pominięciem tego wyłącznika. SZR realizuje funkcje blokady , która uniemożliwia ponowne załączenie danego wyłącznika w trybie pracy automatycznej .

Stan blokady wyłącznika występuje w sterowniku w następujących przypadkach:

 • zwarcie lub przeciążenie w torze wyłącznika
 • nieprawidłowe przełączanie zestyków pomocniczych wyłącznika lub uszkodzenie przewodów łączących zestyki z wejściami binarnymi sterownika.

Sterownik rozpoznaje stany przeciążenia lub zwarcia i nie pozwala na ponowne załączenie "na zwarcie" (przeciążenie) z jednoczesnym wystawieniem blokady. Odblokowanie wyłącznika następuje po naciśnięciu przycisku 'kasowanie blokady'.

 

Typ SZR Liczba wyłączników Liczba zasilań Opis
SZR 2TT 2 2 zasilania z transformatorów Zasilanie podstawowe + zasilanie rezerwowe
SZR 2TG 2 2 zasilania z sieci + generator  
SZR 3TT 3 2 zasilania z transformatorów Zasilanie podstawowe + zasilanie rezerwowe
+ sprzęgło
SZR 3TG 3 2 zasilania z sieci + generator  
SZR 4TTG 4 2 zasilania z sieci + generator Zasilanie podstawowe + zasilanie rezerwowe
SZR 5TTG 5 3 zasilania - z sieci + generator  
SZR 7TTG 7 3 zasilania - z sieci + generator  
SZR 7TT2G 7 4 zasilania - z sieci + 2 generatory  
Wg projektu dowolna Dowolna konfiguracja Dowolna konfiguracja
 • istnieje możliwość rozbudowy o wizualizacje układu.
 • maksymalnie niski koszt w stosunku do zastosowanych urządzeń.
 • szybka realizacja.SZR 2TT

Układ wykonany w oparciu o sterownik PLC.

Sterowanie dwoma wyłącznikami Q1 oraz Q2. Układ posiada zasilanie podstawowe z transformatora T1 i zasilanie rezerwowe z transformatora T2. Istnieje możliwość regulacji czasów załączenia.

Przykładowy układ wygląda nastepująco:

SZR2TT
SZR 2TG

Układ wykonany w oparciu o sterownik PLC.

Sterowanie dwoma wyłącznikami Q1 oraz Q2. Układ posiada zasilanie podstawowe z transformatora T1 i zasilanie rezerwowe z generatora G. Układ posiada możliwość zasilania z agregatu przewoźnego. Rozruch agregatu może być realizowany przy pomocy sterownika lub przy pomocy samo startu. Istnieje możliwość regulacji czasów załączenia.

Przykładowy układ wygląda następująco:

szr 2tg

SZR 3TT

 

Układ wykonany w oparciu o sterownik PLC.

Sterowanie trzema wyłącznikami Q1,Q2 oraz Q3. Układ posiada zasilanie podstawowe z transformatora T1 i zasilanie rezerwowe z transformatora T2. Przy takiej konfiguracji możemy zasilać dwie sekcje z dwóch różnych transformatorów, w przypadku awarii zasilania załączane jest sprzęgło. Istnieje możliwość regulacji czasów załączenia.

 

Przykładowy układ wygląda następująco:

SZR3TT

SZR 3TG

 

Układ wykonany w oparciu o sterownik PLC.

Sterowanie trzema wyłącznikami Q1,Q2 oraz Q3. Układ posiada zasilanie podstawowe z transformatora T1 i zasilanie rezerwowe z generatora G. Przy takiej konfiguracji możemy zasilać dwie sekcje z dwóch różnych transformatorów, w przypadku awarii zasilania załączane jest sprzęgło, które uruchamia pracę zasilania rezerwowego. Rozruch agregatu może być realizowany przy pomocy sterownika lub przy pomocy samo startu. Istnieje możliwość regulacji czasów załączenia.

 


Przykładowy układ wygląda następująco:

SZR3TG

SZR 4TTG

 

Układ wykonany w oparciu o sterownik PLC.

Sterowanie czterema wyłącznikami Q1,Q2, Q3 oraz Q4. Układ posiada zasilanie podstawowe sekcji I i II z transformatora T1 i zasilanie rezerwowe z transformatora T2. Układ posiada również zasilanie dodatkowe realizowane przez dwa źródła generatorowe stacjonarne i przewoźne. Przy takiej konfiguracji możemy zasilać dwie sekcje z dwóch różnych transformatorów, dodatkowo sekcja II posiada zasilanie dodatkowe składające się z dwóch generatorów (stacjonarnego lub przewoźnego ). Rozruch agregatu może być realizowany przy pomocy sterownika lub przy pomocy samo startu. Istnieje możliwość regulacji czasów załączenia.

 

Przykładowy układ wygląda następująco:

SZR4TTG

SZR 5TTG

 

Układ wykonany w oparciu o sterownik PLC.

Sterowanie pięcioma wyłącznikami Q1,Q2, Q3,Q4 oraz Q5. Układ posiada zasilanie podstawowe sekcji I i II z transformatora T1 i zasilanie rezerwowe z transformatora T2. W przypadku awarii zasilania załączane jest sprzęgło realizowane przez wyłącznik Q3. Układ posiada również zasilanie dodatkowe realizowane generator G. Przy takiej konfiguracji możemy zasilać dwie sekcje z dwóch różnych transformatorów, dodatkowo sekcja II posiada zasilanie dodatkowe składające sie z generatora G. Rozruch agregatu może być realizowany przy pomocy sterownika lub przy pomocy samo startu. Istnieje możliwość regulacji czasów załączenia.

 

Przykładowy układ wygląda następująco:

SZR5TTG

SZR 7TTG

 

Układ wykonany w oparciu o sterownik PLC.

Sterowanie siedmioma wyłącznikami Q1,Q2, Q3,Q4,Q5,Q6 oraz Q7. Układ posiada zasilanie podstawowe sekcji I i II z transformatora T1 i zasilanie rezerwowe z transformatora T2. W przypadku awarii zasilania załączane jest sprzęgło realizowane przez wyłącznik Q4. Układ posiada również zasilania dodatkowe. Sekcja II posiada zasilanie dodatkowe składające się z dwóch generatorów (stacjonarnego lub przewoźnego ). Sekcja I posiada zasilanie dodatkowe składające się z jednego generatora przewoźnego. Rozruch agregatu może być realizowany przy pomocy sterownika lub przy pomocy samo startu. Istnieje możliwość regulacji czasów załączenia.

 

Przykładowy układ wygląda następująco:

SZR7TTG

SZR 7TT2G

 

Układ wykonany w oparciu o sterownik PLC.

Sterowanie siedmioma wyłącznikami Q1,Q2, Q3,Q4,Q5,Q6 oraz Q7. Układ posiada zasilanie podstawowe sekcji I i II z transformatora T1 i zasilanie rezerwowe z transformatora T2. W przypadku awarii zasilania załączane jest sprzęgło realizowane przez wyłącznik Q4. Układ posiada również zasilania dodatkowe. Sekcja II posiada zasilanie dodatkowe składające się z dwóch generatorów (stacjonarnego lub przewoźnego ). Sekcja I posiada zasilanie dodatkowe składające się z dwóch generatorów (stacjonarnego lub przewoźnego ). Rozruch agregatu może być realizowany przy pomocy sterownika lub przy pomocy samo startu. Istnieje możliwość regulacji czasów załączenia.

 

Przykładowy układ wygląda następująco:

SZR7TT2G

SZR wg dostarczonego projektu

Układ wykonany w oparciu o sterownik ujęty w projekcie. 
Sterowanie wyłącznikami zgodnie z dostarczoną z projektem logiką działania.

W celu dostarczenia projektu zapraszamy do kontaktu z nami.