Menu

Ogólne warunki zamówień i dostaw

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU I DOSTAWY PRZEDSIĘBIORSTWA

ELEKTROMONTAŻOWEGO ELSTAR ELECTRIC A.BYGAR

§1. 

DEFINICJE

1)     „OWZiD” oznacza niniejsze Ogólne Warunki Zakupu i Dostawy, które dotyczą i są obowiązujące dla wszystkich transakcji handlowych – zamówień lub dostaw produktów zawieranych przez ELSTAR ELECTRIC jako stronę zamawiającą.

2)     ELSTAR ELECTRIC w zależności od strony realizacji zamówienia lub dostawy oznaczają: Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELSTAR ELECTRIC Artur Bygar ul. Batalionów Chłopskich 71, 25-671 Kielce, NIP: 799-000-16-04

3)     „Dostawca” oznacza podmiot, który na podstawie Zamówienia dostarcza Produkty do ELSTAR ELECTRIC.

4)     „Personel Dostawcy" oznacza pracowników, konsultantów, współpracowników, agentów, niezależnych wykonawców lub podwykonawców Dostawcy, za których działanie ponosi odpowiedzialność Dostawca  w pełnym zakresie i jak za działania własne.

5)     "Data Dostawy" oznacza datę lub daty określone w Zamówieniu, w których Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów.

6)     „Dokumentacja" oznacza wszelkie dokumenty, rysunki, raporty, projekty (w tym projekty wykonawcze) oraz inne materiały, które mogą być objęte prawami autorskimi, które zostały przygotowane przez Dostawcę lub inne podmioty na wniosek dostawcy (w tym Personel Dostawcy), a które odnoszą się do Umowy lub Zamówienia.

7)     „Prawo Własności Intelektualnej" oznacza: majątkowe prawa autorskie, licencje, znaki towarowe, prawo do tajemnicy handlowej, patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe i inne prawa własności przemysłowej.

8)     "Produkty" oznacza towary wymienione w Zamówieniu, które mają być dostarczone w dniu lub przed Datą Dostawy.

9)     „Zamówienie" oznacza dokument, określający zakres, cel, wynagrodzenie, okres gwarancji i rękojmi oraz miejsce  i terminy dostawy Produktów, które Dostawca dostarczy do ELSTAR ELECTRIC.

10)   "Własność Intelektualna Osób Trzecich" oznacza prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym odpowiednio autorskie prawa majątkowe, licencje, prawa własności przemysłowej które Dostawca wykorzystuje lub zawiera do swoich Produktów.

11)   „Zlecenie” oznacza transakcję handlową do zobowiązania której zobowiązuje się Dostawca, na wskutek przyjęcia bądź wpływu zlecenia ze strony ELSTAR ELECTRIC

12)   "Umowa" oznacza Zamówienie wraz z OWZiD, załącznikami, specyfikacjami i innymi dokumentami załączonymi fizycznie bądź tymi do których się odnosi.

§2. 

WARUNKI UMOWY

 1. OWZiD wraz z Zamówieniem stanowią całość porozumienia pomiędzy ELSTAR ELECTRIC  i Dostawcą określonym  w Zamówieniu.
 2. W przypadku, gdy istnieją sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy OWZiD a Zamówieniem, postanowienia Zamówienia będą rozstrzygające. Akceptacja przez Dostawcę Zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją przez Dostawcę niniejszych OWZiD, które zawsze stanowią załącznik do takiego Zamówienia.
 3. Jeśli istnieje inna pisemna umowa ramowa pomiędzy Dostawcą a ELSTAR ELECTRIC, łącznie z określonymi warunkami zakupu, to z jej treści powinno wynikać, że warunki takiej umowy ramowej mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWZiD, w przeciwnym wypadku przyjmuje się obowiązywanie niniejszych OWZiD.
 4. Dostawca zobowiązany zaakceptować OWZiD akceptując Zamówienie w formie pisemnej lub, jeśli Dostawca zaczyna wykonywać swoje obowiązki w ramach Zamówienia, niniejszym przyjmuje się, że Dostawca akceptuje OWZiD.
 5. Wszelkie zmiany do Zamówienia muszą być uzgodnione w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.                                    

§3. 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

a) Dostawca dostarczy Produkty:

1)    zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego;

2)    zgodnie z Umową i wszystkimi instrukcjami lub wytycznymi ELSTAR ELECTRIC  ;

3)      wolne od wad, obciążeń i od jakichkolwiek praw osób trzecich;

4)      które nadają się do szczególnych celów określonych w Umowie, a także nadające się do celów, dla których byłyby normalnie stosowane.

 1. Dostawca niezwłocznie poinformuje ELSTAR ELECTRIC, jeżeli terminowe wykonanie dostawy przez Dostawcę  w ramach Zamówienia jest opóźnione lub może być opóźnione. Takie powiadomienie nie będzie stanowiło zrzeczenia wobec ELSTAR ELECTRIC  za którykolwiek z obowiązków Dostawcy, a także nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności za takie opóźnienie.
 2. Jeżeli Dostawca nie dostarczy Produktów przed lub w dacie Dostawy, ELSTAR ELECTRIC  może określić dłuższy czas dostawy Produktów, z uwzględnieniem, że w razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego czasu, ELSTAR ELECTRIC  może odstąpić od danego Zamówienia. ELSTAR ELECTRIC  może również domagać się odszkodowania za szkody wynikające z takiego opóźnienia.

3. Dostawca zobowiązany jest zapewnić, aby Produkty były zapakowane w sposób należyty, bezpieczny, zgodnie z normami i w sposób adekwatny do zachowania użyteczności i ochrony danych Produktów.

4. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Produkty fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta, gdzie wraz z przedmiotem dostawy dostarczy ELSTAR ELECTRIC  dokumenty przypisane do poszczególnych elementów przedmiotu dostawy: certyfikaty, atesty, instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne, warunki gwarancji, deklaracje zgodności, itp.

5. Dostawca nie ma prawa dokonania ingerencji w konstrukcję wyrobu, jak również użycia nieoryginalnych części zamiennych, jak również nie może prowadzić zabiegów mogących prowadzić do powstania większej szkody lub uniemożliwienia usunięcia na czas usterki, chyba, że umowa stanowi inaczej.

6. O ile nie uzgodniono inaczej w Umowie, towary powinny być dostarczone zgodnie z INCOTERMS 2010 na warunkach DAP, do miejsca określonego w Umowie lub w przypadku braku wskazania takiego miejsca, na miejsce prowadzenia działalności ELSTAR ELECTRIC  w Kielcach.

7. Produkty powinny być dostarczane do ELSTAR ELECTRIC  w godzinach 7:00-15:00, chyba że określono inaczej  w Zamówieniu przez ELSTAR ELECTRIC.

§4. 

CENY I PŁATNOŚCI

 1. O ile nie określono inaczej w Zamówieniu cena za Produkty jest kompletna i zawiera wynagrodzenie za zakup/produkcję Produktów, koszty dostawy, transportu, wysyłki, ubezpieczenia, gwarancji i rękojmi, prawa własności intelektualnej oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją Umowy.
 2. Dostawca jest uprawniony do zapłaty ceny za Produkty w wysokości ceny zakupu podanej w Zamówieniu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT i pod warunkiem należytego zrealizowania Zamówienia potwierdzonego Protokołem Odbioru zgodnie z § 5 OWZiD. 
 3. Wystawienie faktury następuje na podstawie podpisanego protokołu odbioru dostawy poprzedzonego badaniem dostarczonego towaru i produktu zarówno przez Dostawcę  jak  i  ELSTAR ELECTRIC.
 4. Faktura jest płatna w terminie 60 dni od daty jej otrzymania przez ELSTAR ELECTRIC  , chyba że w Umowie określono inaczej. Jako dzień zapłaty uważany będzie dzień, w którym rachunek bankowy ELSTAR ELECTRIC  został obciążony.
 5. Cena zostanie powiększona o kwotę należnej stawki podatku VAT, chyba że w Zamówieniu określono inaczej                

§5.

PROTOKÓŁ ODBIORU

 1. Prawidłowa realizacja danego Zamówienia będzie potwierdzona, w terminie 3 dni od zrealizowania dostawy, podpisaniem przez ELSTAR ELECTRIC   Protokołu odbioru dostawy bez uwag, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.  
 2. Przed podpisaniem protokołu odbioru dostawy strony mają obowiązek starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze, jak również ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. Braki lub uszkodzenia towaru lub produktu strony notują w protokole odbioru dostawy.
 3. Jeżeli ELSTAR ELECTRIC  stwierdzi nieprawidłowości w wykonaniu Umowy (w szczególności w przypadku niekompletności dostawy lub w przypadku stwierdzenia wad lub usterek w dostarczonym przedmiocie dostawy lub w którymkolwiek elemencie przedmiotu dostawy), podpisany zostanie Protokół odbioru dostawy z uwagami. W takim przypadku ELSTAR ELECTRIC  przekaże Dostawcy Protokół odbioru dostawy z uwagami wskazując termin usunięcia nieprawidłowości. Za nieprawidłowości w dostawie Strony uznają m.in. brak przypisanych do poszczególnych elementów dostawy certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, kart gwarancyjnych i innych dokumentów.     
 4. ELSTAR ELECTRIC jest zobowiązany do dokładnego zbadania towaru przy jego odbiorze bezpośrednio od Producenta lub od przewoźnika oraz zgłoszenia pisemnie wad jawnych i uszkodzeń dostarczonych towarów, powstałych wskutek niewłaściwego zabezpieczenia podczas transportu bądź w wyniku błędów produkcyjnych, w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
 5. W przypadku stwierdzenia przez ELSTAR ELECTRIC  nieprawidłowości w wykonaniu Zamówienia przez Dostawcę, ELSTAR ELECTRIC  ma prawo wstrzymać płatność należności do czasu prawidłowego zrealizowania Zamówienia  i zwrócić się do Dostawcy o wystawienie stosownej faktury korygującej. 
 6. Po usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości Strony w terminie 2 dni roboczych podpiszą Protokół usunięcia nieprawidłowości.
 7. W przypadku ponownego stwierdzenia wad lub usterek w dostarczonym przedmiocie dostawy lub w którymkolwiek elemencie przedmiotu dostawy, ELSTAR ELECTRIC  będzie uprawniony do odstąpienia od danego Zamówienia w całości lub w części według swojego wyboru. 

§6. 

OBOWIĄZKI DOSTAWCY

 1. Dostawca gwarantuje, że:

 a. produkty nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, własności  intelektualnej, lub jakiegokolwiek innego prawa własności,

b. produkty są nowe i nieużywane w chwili dostawy i pozostają wolne od wad w okresie rękojmi  i gwarancji,

c. okres rękojmi i gwarancji wynosi dwadzieścia cztery (24) miesiące od momentu przyjęcia protokołu ("Okres rękojmi i gwarancji").

d. dokona on (lub zleci osobie trzeciej do przeprowadzenia) każdą dodatkową pracę konieczną, aby produkty te były zgodne  z umową.

2. Dostawca ma bezwzględny obowiązek zbadania towaru bądź produktu najpóźniej w momencie jego wydania pod kątem wad ukrytych, jawnych oraz braków ilościowych. Dostawca wydając towar bądź produkt poświadcza, iż towar bądź produkt jest wolny od wad ukrytych, jawnych oraz nie zawiera braków ilościowych. W przypadku dostarczenia wadliwego lub niekompletnego towaru bądź produktu ELSTAR ELECTRIC może w ciągu 7 dni odesłać Dostawcy fakturę w celu niezwłocznego usunięcia wady towaru lub produktu bądź uzupełnienia zarejestrowanych braków.

3. Dostawca ma bezwzględny obowiązek zbadania towaru bądź produktu najpóźniej w momencie jego wydania pod kątem wad ukrytych, jawnych oraz braków ilościowych. Dostawca wydając towar bądź produkt poświadcza, iż towar bądź produkt jest wolny od wad ukrytych, jawnych oraz nie zawiera braków ilościowych. W przypadku dostarczenia wadliwego lub niekompletnego towaru bądź produktu ELSTAR ELECTRIC może w ciągu 7 dni odesłać Dostawcy fakturę w celu niezwłocznego usunięcia wady towaru lub produktu bądź uzupełnienia zarejestrowanych braków.

4. Dostawca udziela gwarancji oraz rękojmi na Produkty jako całość oraz na ich części składowe oraz zapewnia, że będą one odpowiednie dla ustalonego celu, że będą miały uzgodnione cechy i jakość wynikającą z Umowy oraz że produkty te nie będą ujawniały jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych. Wszystkie przepisy dotyczące rękojmi lub gwarancji, określone w Umowie stosuje się do rękojmi i gwarancji. Wybór pomiędzy skorzystaniem z roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi zależy wyłącznie od ELSTAR ELECTRIC  .

4. W ramach swoich obowiązków rękojmi i gwarancji, Dostawca jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania ELSTAR ELECTRIC  za wszelkie szkody, które ELSTAR ELECTRIC  poniosło lub może ponieść jeśli Produkty nie mają cech i jakości wynikających z niniejszej Umowy. Przepis ten nie ogranicza odpowiedzialności dostawcy za Produkty wyrażonej w innych postanowieniach niniejszej umowy.

5. W przypadku, gdy ELSTAR ELECTRIC  lub Dostawca wypowie lub odstąpi od Umowy, postanowienia związane  z obowiązkami gwarancyjnymi Dostawcy, pozostają w mocy i mają zastosowanie do już odebranej części danych produktów. W takim przypadku okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odstąpienia lub wypowiedzenia.

6. ELSTAR ELECTRIC  może powiadomić dostawcę o wystąpieniu wad w każdym czasie przed upływem okresu rękojmi  i gwarancji. Dostawca nie może odrzucić zgłoszenia  i twierdzić, że wady zostały zgłoszone zbyt późno, o ile zgłoszenie nastąpiło przed końcem okresu rękojmi i/lub gwarancji.

7. Dostawca jest zobowiązany, aby rozpocząć usuwanie wad niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia od ELSTAR ELECTRIC  i zakończyć usunięcie w jak najkrótszym czasie po zgłoszeniu, lecz nie dłuższym niż 7 dni. W okresie rękojmi i gwarancji,

8. Dostawca powinien rozpocząć naprawę w celu wyeliminowania wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, ale nie później niż w ciągu 12 (dwanaście) godzin w przypadku wypadków  i zagrażających życiu awarii, a w ciągu 24 (dwadzieścia cztery) godzin, jeśli usterka uniemożliwia korzystanie z Produktów i terminie 7 (siedem) dni w pozostałych przypadkach. Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw w celu wyeliminowania defektów w możliwie najkrótszym okresie czasu od kiedy Dostawca otrzymał zgłoszenie o ich wyeliminowaniu.

9. Dostawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty niezbędne do zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Produktów, (np. rozszerzonych usług agencji ochrony, sprzątanie itp.)

10. Podczas usuwania wymienionych wad, Dostawca jest zobowiązany do wdrożenia działań naprawczych zgodnie z wytycznymi ELSTAR ELECTRIC  (w szczególności w odniesieniu co do okresów do wykonania tych prac).

11. Okres rękojmi i gwarancji na części Produktów naprawionych lub zastąpionych zostaje przedłużony na pełny okres gwarancji od daty ich przekazania do ELSTAR ELECTRIC  po wymianie lub usunięciu wad.

12.W przypadku, gdy Dostawca nie naprawi zgłoszonych wad w wymaganym terminie zgodnie z powyższym, ELSTAR ELECTRIC  jest uprawniony do zlecenia naprawy przez inną wykwalifikowany podmiot trzeci. W szczególności ELSTAR ELECTRIC  jest do tego upoważniony, jeżeli Dostawca (i) nie usunie wady w odpowiednim czasie, lub (i) nie rozpocznie naprawienia wad, jeżeli rodzaj uszkodzenia zagraża działaniu Produktów (iii ) jeśli Dostawca odmówi naprawienia wad. Dostawca nie jest uprawniony do sprzeciwu wobec usunięcia tych wad przez taki inny wykwalifikowany podmiot trzeci. Wady będą usuwane na koszt i ryzyko Dostawcy, gdzie Dostawca będzie zobowiązany do zwrotu ELSTAR ELECTRICponiesionych kosztów w tym zakresie w terminie 7 (siedem) dni od daty wezwania do zapłaty. Dodatkowo, Dostawca zobowiązany jest pokryć koszty administracyjno-manipulacyjne ELSTAR ELECTRIC, które dotyczą wyboru podmiotu i nadzorowanie naprawy w stałej kwocie ryczałtowej (w zryczałtowanej wysokości) w wysokości 20% wynagrodzenia wypłaconemu do zewnętrznego wykonawcy naprawy.

13. ELSTAR ELECTRIC może zażądać na piśmie oświadczenia, że powyższe warunki zobowiązań gwarancyjnych i gwarancji zostaną powtórzone w odrębnym dokumencie gwarancyjnym oraz gwarancji.

14.Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w ramach rękojmi i gwarancji za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w sposób celowy lub wad wynikających z niewłaściwego użytkowania Produktów, czyli na skutek nieprzestrzegania instrukcji producenta.

15. Jeżeli ELSTAR ELECTRIC powiadomi Dostawcę o wadzie towaru, Dostawca dokona naprawy lub wymiany wyrobów we własnej siedzibie (w tym demontażu i montażu) na własny koszt (w tym podróży pracowników, demontaż / kosztów ponownego montażu) tak aby produkty spełniały swoje zadanie.

16. Jeżeli Dostawca dopuszcza się opóźnienia w dostawie w stosunku do terminów określonych w Umowie lub w zleceniu, Dostawca zobowiązany jest wówczas do zapłaty na rzecz ELSTAR ELECTRIC kary umownej w wysokości 1% ceny brutto za Produkty w ramach danego Zamówienia za każdy dzień opóźnienia, lecz nie mniej niż 100 zł netto za dany dzień zwłoki. ELSTAR ELECTRIC jest uprawniony ponadto do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za szkody przekraczające karę umowną i wyrównania wynikającej z opóźnienia straty.

17. Dostawca ponadto płaci Zamawiającemu kary umowne:

                a) za odstąpienie od realizacji zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Dostawcy lub przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia;

                b) za przekroczenie zgodnie z pkt 16 terminu dostawy w wysokości 1 % wartości zamówienia, za każdy dzień      przekroczenia, przy czym dotyczy to również terminów pośrednich;

                c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w okresie   gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,5 % wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

18. Jeśli Dostawca działa z naruszeniem zobowiązań wynikających z Umowy, ELSTAR ELECTRIC może wyznaczyć osobę trzecią do wykonywania takich obowiązków na koszt i ryzyko Dostawcy.

19. Podmiot trzeci wykonując zgodnie z ust. 10 zobowiązanie Dostawcy nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności za opóźnienia lub obowiązku zapłaty kar umownych  i odszkodowań z tytułu opóźnienia. Dostawca ponosi odpowiedzialność za prace wykonywane przez stronę trzecią zgodnie z niniejszym artykułem uwzględniając w szczególności przepisy dotyczące gwarancji i rękojmi.

§7

CESJA PRAW

Dostawca nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub przekazać część swoich obowiązków wynikających  z Umowy bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody ELSTAR ELECTRIC.

§8.

ODSTĄPIENIE

1         Dane Zamówienie może zostać rozwiązane poprzez odstąpienie w całości lub w części przez ELSTAR ELECTRICw terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia, w ramach pisemnego oświadczenia od ELSTAR ELECTRIC. W takim przypadku ELSTAR ELECTRICzapłaci Dostawcy wartość dostarczonych lecz niezapłaconych Produktów.

2         ELSTAR ELECTRIC ma prawo do natychmiastowego rozwiązania danego Zamówienia poprzez odstąpienie w następujących przypadkach:

   a. jeżeli Dostawca podejmuje działania, które powodują  lub mogłyby powodować stratę dla ELSTAR ELECTRIC, obejmujące także negatywny wpływ na jej wizerunek,

   b.  w przypadku gdy Dostawca nie współpracuje z ELSTAR ELECTRICprzy wykonywaniu Umowy, co  może utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie  Umowy,

   c.   inne działania podjęte przez Dostawcę, nieakceptowane przez ELSTAR ELECTRIC, jeśli Dostawca nie zmienia jego zachowania po otrzymaniu pisemnego wezwania od ELSTAR ELECTRIC,

   3.   ELSTAR ELECTRIC może odstąpić od danego Zamówienia, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w całości lub  w części według własnego wyboru, w przypadku co najmniej 7 dniowego opóźnienia Dostawcy w realizacji Zamówienia w stosunku do terminów określonych w Umowie lub na jej podstawie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z zapisem podanym w ust. 2 lub 3 powyżej, ELSTAR  ELECTRIC obciąży Dostawcę dodatkową karą umowną w wysokości 10% wartości brutto danego Zamówienia płatnej  w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego żądania zapłaty. ELSTAR ELECTRIC będzie miał również prawo do odliczenia kary z wynagrodzenia Dostawcy. ELSTAR ELECTRIC jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkody przekraczające kary umowne.

 

§9.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Niniejszym Strony zgodnie oświadczają, że jeżeli w wyniku świadczenia usług oraz dostaw produktów wynikających z Umowy i związanych z jej realizacją Dostawca stworzy samodzielnie lub przy udziale osób trzecich utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), ELSTAR ELECTRICnabywa z chwilą przyjęcia lub powstania utworu autorskie prawa majątkowe przysługujące Dostawcy, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli przez Dostawcę oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 2. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich ELSTAR ELECTRICnabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono utwór, oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów.
 3. Przeniesienie prawa, wskazanego powyżej rozciąga się na następujące pola eksploatacji:

a. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami  i w jakiejkolwiek formie, dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, niezależnie od ilości egzemplarzy, przy czym czynności te nie wymagają zgody Dostawcy,

b. utrwalanie utworu dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik 

c. wprowadzenie utworu do pamięci komputerów, serwerów lub jakichkolwiek urządzeń  o podobnym przeznaczeniu,

d. dokonywanie wszelkich zmian, uzupełnień, modyfikacji i przeróbek utworu, w szczególności mających na celu ulepszenie lub rozszerzenia jego przeznaczonej   funkcjonalności, z zachowaniem praw osoby lub podmiotu, który tych zmian dokonał; czynności te nie wymagają zgody Dostawcy,

e. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze,  z zachowaniem praw osoby lub podmiotu, który tych zmian dokonał; czynności te nie wymagają zgody Dostawcy,

f. wprowadzanie do obrotu oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy utworu lub jego kopii, w tym ich sprzedaż, leasing, dzierżawa, użyczenie bądź najem, bez ograniczeń przedmiotowych, ilościowych, terytorialnych, czasowych i bez względu na przeznaczenie,

g. rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne prezentacje, pokazy, wystawianie,

h. publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby pojedyncze podmioty prawa (w tym osoby fizyczne i prawne) miały dostęp do utworu w wybranym przez siebie miejscu  czasie (w szczególności rozpowszechnianie w sieci Internet).

4. Wykorzystanie utworu na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji może następować  w następujących formach:

a. rozpowszechnianie w całości lub częściach, w szczególności w postaci wersji demo, samodzielnie lub w dziełach innych podmiotów, a także w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego

b. rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik informatycznych, cyfrowych, plastycznych  i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek,

c. rozpowszechnianie w całości lub w częściach w celu promocji, marketingu i reklamy,  w szczególności w postaci wersji demo, oraz w formie plakatów, folderów reklamowych, niezależnie od ich formatu, ogłoszeń, reklam w tym reklam audiowizualnych, multimedialnych,

5. Wynagrodzenie określone w Umowie obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych do utworów oraz przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie, oraz przeniesienie własności nośników/egzemplarzy, na których utwory utrwalono.  

§10.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Dostawca zobowiązany jest, bez żadnych ograniczeń, zabezpieczać i chronić ELSTAR ELECTRIC wobec wszystkich zobowiązań lub szkód, poniesionych przez ELSTAR ELECTRIC z przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę.
 2. Dostawca jest odpowiedzialny za kontrolę i zarządzanie wszystkimi jego pracownikami, dostawcami i/lub podwykonawcami, którzy są odpowiedzialni za swoje działania lub zaniechania, jak gdyby były to działania lub zaniechania Dostawcy.
 3. Ryzyko powstania szkody na produkcie bądź towarze z tytułu transportu jak również niestarannego zabezpieczenia towaru lub produktu ponosi Dostawca.
 4. Ryzyko uszkodzenia towaru bądź produktu związane z rozładunkiem ponosi Dostawca, chyba, że zawarta umowa zawiera odmienne postanowienia w zakresie odpowiedzialności związanej z procesem rozładunku.
 5. Będąc stroną jakichkolwiek umów, w tym umów handlowych ELSTAR ELECTRIC nie ponosi ryzyka związanego z rozładunkiem towaru bądź produktu, jak również ELSTAR ELECTRIC nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe przez nieprawidłowe dokonanie rozładunku przez drugą stronę umowy, w tym umowy handlowej, chyba, że zawarta umowa zawiera odmienne postanowienia w powyższym zakresie.
 6. Dostawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w kodeksie cywilnym z tytułu wad produktu lub towaru dostarczonych ELSTAR ELECTRIC.
 7. Dostawca zobowiązany jest utrzymać w mocy, a na żądanie dostarczyć dowód odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

§11. 

SIŁA WYŻSZA

 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeśli opóźnienie lub uszkodzenie jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenie, które nie było racjonalnie przewidywalne dla Strony narażonej w chwili zawarcia Umowy, było nieuniknione i poza rozsądną kontrolą Strony narażonej, pod warunkiem, że nie można było pokonać takiego zdarzenia, mimo wszelkich starań oraz przy zawiadomieniu drugiej Strony  w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych od wystąpienia zdarzenia siły wyższej.
 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej przekraczającej trzydzieści (30) dni kalendarzowych, ELSTAR ELECTRIC może natychmiast rozwiązać umowę w drodze pisemnego oświadczenia o odstąpieniu bez ponoszenia odpowiedzialności. Każda ze Stron dołoży uzasadnionych starań w celu zminimalizowania skutków zdarzenia Siły Wyższej.

 

§12. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strony uzgodniły, że korespondencja dostarczana w ramach umowy zostanie dostarczona skutecznie tylko wtedy, gdy została dostarczona na adres wskazany w Zamówieniu.
 2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Polskie.
 3. W sprawach nie objętych niniejszą Umową, wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim.
 4. Jeżeli istnieje jakikolwiek spór, związany z podjęciem działań związanych z Umową, Strony podejmą wszelkie wysiłki, aby je zakończyć polubownie (nie jest to zapis na sąd polubowny). Jeżeli strony nie uzgodnią polubownego rozstrzygnięcia strony zgadzają się, że sądem właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd miejsca siedziby ELSTAR ELECTRIC o ile przepisy prawa bezwarunkowo nie stanowią inaczej.
 5. Dostawcy i Kontrahenci ELSTAR ELECTRIC przyjmując bądź akceptując zlecenie, jak również podpisując umowę akceptują postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu i Dostawy. Z racji, iż OWZiD jest ogólnym  dopełnieniem dla umów i zleceń, w których stroną jest ELSTAR ELECTRIC, jak również stanowi podstawę polityki handlowej przedsiębiorstwa w realizacji zamówień i dostaw  strony nie mogą powoływać się na nieznajomość postanowień OWZiD.
 6. Wszystkie dokumenty tworzone przez Dostawcę w związku z umową, zostaną utworzone w języku polskim.
 7. Wszelkie zmiany do OWZiD wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Niniejsze OWZiD obowiązuje od dnia 12.03.2018 roku wraz z dalszymi zmianami.